Savarankiškas mokymasis

Atnaujinta

Savarankiško mokymosi galimybės

Savarankišką mokymąsi reglamentuoja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429262&p_query=&p_tr2=2

Dėl savarankiško mokymosi kreipkitės į mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rimantą Bučį  ir pateikite prašymą gimnazijos direktoriui.

Neįgaliesiems