Mokinių priėmimo sąlygos

Atnaujinta

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMAS IŠ GIMNAZIJOS

 1. Į GIMNAZIJĄ priimami vaikai, vadovaujantis  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais ,,Alytaus Putinų  gimnazijos nuostatais”.

  Jeigu yra laisvų vietų,  į gimnaziją gali būti priimami mokiniai iš kitoms mokykloms priskirtų teritorijų ir kitų savivaldybių.

  Jeigu tarp stojančiųjų į  gimnaziją susidaro konkursas, pirmenybę turi:

  3.1. vaikai iš tų šeimų, kurių nariai jau mokosi gimnazijoje;

  3.2. vaikai iš daugiavaikių  šeimų;

  3.3. invalidų tėvų vaikai;

  3.4. našlaičiai.

  Užsienyje mokęsis mokinys, neturintis mokymosi pasiekimų dokumento, priimamas mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokyklai įvertinus jo pasiekimus.

  Priėmimas į gimnaziją  iki pirmos mokymosi dienos įforminamas rašytine mokymo sutartimi, kurioje nurodomos sutarties šalys ir įsipareigojimai.

  Mokymo sutartį už vaiką  iki 14 metų sudaro tėvai.

  Vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro, turėdamas tėvų (globėjų) sutikimą.

  Jei mokinio elgesys kelia realią  ir akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių  saugumui, jis gali būti pašalintas iš gimnazijos, prieš  tai šį klausimą suderinus su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Gimnazijos direktorius kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo skyriumi, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) , mokinį gali perkelti į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokytis kitur informuojama mokinio gyvenamosios vietos savivaldybė.

  Mokinys, turintis 16 metų, per pusmetį  praleidęs 75 pamokas be pateisinamos priežasties arba grubiai pažeidinėjantis gimnazijos darbo tvarkos taisykles, Mokytojų tarybai pasiūlius, Gimnazijos  tarybai pritarus, gali būti šalinamas iš gimnazijos.

  Mokinys, su tėvais ar kitais teisėtais atstovais išvykęs nuolat gyventi į užsienio valstybę  ir nelankantis gimnazijos ilgiau negu vieną mėnesį, laikomas nelankančiu gimnazijos, todėl Mokytojų tarybai pasiūlius, Gimnazijos tarybai nusprendus ir gavus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo skyriaus rašytinį sutikimą, gimnazijos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš gimnazijos mokinių sąrašo.

  Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais gyventi į užsienį faktą nustato gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

  Mokinys gali pereiti į kitą  gimnaziją, jeigu mokykla dėl objektyvių priežasčių negali patenkinti jo poreikių.

Neįgaliesiems