„Inovatyvus mokytojas- motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“. Erasmus+ KA2 programa

Atnaujinta

Baigiamojo etapo dokumentai


 

Įvyko projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ konferencija

2017 m. rugsėjo 21 dieną Ugdymo plėtotės centre įvyko baigiamoji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ konferencija, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centro ir Alytaus Putinų gimnazijos atstovai, „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Nr. 2015–1-LT01-KA201-013472) vykdytojai.

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su projekto tikslais, uždaviniais, jiems įgyvendinti vykdytomis veiklomis. Aptarta projekto metu įgyta patirtis, partnerių institucijose įvykę pokyčiai. Alytaus Putinų gimnazijos atstovai, pristatydami savo patirtį tarptautiniuose projektuose, atkreipė dėmesį į bendradarbiavimo ir plataus požiūrio, drąsos priimti iššūkius svarbą siekiant bendrų tikslų.

 


  

Projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ kokybės įsivertinimo etapas įvyko liepos 9-15 dienomis Sesimbroje (Portugalija), kuriame gimnazijai atstovavo Alytaus Putinų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja projekto vizito koordinatorė Vyta Šiugždinienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolita Adomaitienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Virginija Vasiliūnienė.

Daugiau>>


Pažinti, patirti, grąžinti pasauliui ir sau

Alytaus Putinų gimnazijos gerosios patirties sklaida ketvirtojo tarptautinio susitikimo Lisabonoje  metu įgyvendinant Erasmus + projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ veiklas.


Tarptautinio Erasmus + K2 projekto “Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant” partnerių susitikimo Romoje

Iš Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ vizito sugrįžo Alytaus Putinų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja projekto vizito koordinatorė Vyta Šiugždinienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolita Adomaitienė.

Vasario 27- kovo 3 dienomis švietimo atstovai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos susitiko Italijos širdyje-Romoje. Pagrindinis projekto dalyvių dėmesys buvo sutelktas į tarpinių projekto veiklų refleksiją bei gerosios praktikos pavyzdžių aptarimą ir šios patirties vertinimo instrumentų rengimą. Džiugu, kad per projekto laikotarpį įvyko 3 tarptautinės partnerystės susitikimai, 2 trumpalaikiai mokymo renginiai, pedagogams organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginiai taikant mokymosi darant veiklas, visos šalys rinko ir rengė inovatyvių metodų ir skaitmeninių mokymosi objektų (SMO) gerosios patirties pavyzdžių aprašus.

Skaitykite toliau>>

Vizito Romoje ataskaita>>

Daugiau nuotraukų>>


Problemų sprendimas bendradarbiaujant: teorija ir praktika

Direktorė D.Sabaliauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Šiugždinienė Ugdymo plėtotės centre lapkričio 4d. vedė mokymus pedagogams tema “ Problemų sprendimas bendradarbiaujant: teorija ir praktika“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programos „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ turinį. Ši programa yra 2015–2017 m. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ KA 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving) intelektinis produktas. Programa parengta bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijoms.

Daugiau nuotraukų>>


KOKYBIŠKI MOKYMAI – PATI GERIAUSIA MOKYTOJO MOTYVACIJA

Tokią nuostatą parsivežė iš trečiojo partnerių susitikimo pagal Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ programą dalyvės Alytaus Putinų gimnazijos atstovės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė ir dailės bei technologijų vyresnioji mokytoja Virginija Vasiliūnienė. Birželio 20-25 dienomis švietimo atstovai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos susitiko Graikijoje, Kilkio mieste. Pagrindinis projekto dalyvių dėmesys buvo sutelktas į kvalifikacijos (40 val.) programos turinio ir metodologijos parengimą. Kilkio švietimo centre susitikimo dalyviai tiesiog išbandė programos turinį (teorija, diskusijos, praktika). Šią programą partnerinės institucijos adaptuos savo mokytojams, siekiantiems dirbti bendradarbiaujant ir inovatyviai. Susitikime buvo realizuoti šie uždaviniai: aptarti aplinkų, skirtų diferencijuotai veiklai kūrimo pavyzdžiai, atviro mokymosi – „mokymosi be sienų“ erdvės ir jų pritaikymo galimybės (Italijos patirtis); mokymosi paradigmų kaita naudojant pačias įvairiausias strategijas (Ispanijos patirtis); naujų mokymo (si) instrumentų poveikio efektyvumo praktika bei įsivertinimo arba formuojamojo vertinimo praktika pagal mokymosi stilius taikant skaitmenines aplinkas ir įrankius (Bulgarijos patirtis); Portugalijos atstovai apgynė lengvo mokymo(si) idėją („easy learning“) ir organizavo mokymus su IKT, kaip taikant įvairius mokymosi žaidimus rezultatas pasiekiamas linksmai ir ekspresyviai. Partneriai pritarė mokinio ir mokytojo sąveikai, kurioje mokinys patiria šiuos etapus :

Mokinys: priemonė →pasitenkinimas →pažanga →rezultatas.

Mokytojas: priemonė →lengvumas/paprastumas →pasitenkinimas.

Deja, Lietuvoje mokyklose dar vyrauja nuomonė, kad kuo sudėtingesnis mokymasis – tuo geresni rezultatai. Taigi, praktika ir diskusijos, apie žaidimų pritaikymą įsivertinimui, mokymosi pažangos stebėjimui, mokymosi motyvacijos stiprinimui buvo naudingi ir susilaukė susidomėjimo.

Visą dieną susitikimo dalyviai dirbo Salonikuose  onferencijoje „Pilietiškumo dimensija – raktas

į STEAM potencialo didinimą“ (Lietuva, Rūta Mazgelytė, UPC), joje buvo diskutuojama apie tobulinamų kompetencijų (bendroji matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir skaitmeninė kompetencija, socialinė ir pilietinė kompetencija, kūrybiškumo ir komunikacijos gebėjimai) reikšmę, aptartas naujas aspektas – pilietiškumo ir STEAM dermė. Šioje konferencijoje buvo pasidalinta gerosios Putinų gimnazijos praktikos pavyzdžiais: parengtu inovatyviu  KTU klasės ugdymo (si) modeliu , Tarpdalykinės vidinės įvairių dalykų integracijos programos patirtimi, gabių ir kūrybiškų mokinių ugdymo praktika, robotikos pradmenų programos įgyvendinimo įžvalgomis. Mokymo programą Kilkyje Kilkyje užbaigė vaizdo konferencija su Giedre Tumosaite, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininke.

Vizito metu aplankėme Salonikus – Graikijos antrą miestą, grožėjomės Bizantijos kultūros muziejaus ekspozicijomis, dalyvavome apžvalginėje ekskursijoje, susitikimo organizatoriai pradžiugino pasiplaukiojimu laivu miesto įlankoje.

Parsivežėme neįkainojamą patirtį ir motyvaciją, kuri neabejotinai praturtins pažangios mokymosi sistemos tobulinimą gimnazijos bendruomenėje.

 

Putinų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė


Įvyko pirmasis projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas

2015 m. lapkričio 2–7 dienomis vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo švietimo atstovai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos. Susitikime dalyvavo direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vyta ŠiugždinienėDaiva Sabaliauskienė iri anglų kalbos mokytoja metodininkė Palmyra Dunn. Susitikimo metu partneriai lankėsi Ugdymo plėtotės centre, Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, Robotikos mokykloje, parodoje „Mokykla 2015“. Ugdymo plėtotės centre dalyviai susipažino su Centro veikla bei aplinka, Problemų sprendimo bendradarbiaujant įrankį pristatė vienas jo kūrėjų – Vilniaus licėjaus informacinių technologijų mokytojas Bronius Skūpas. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje su gimnazijos veikla, ugdymo ypatumais projekto partnerius supažindino direktoriaus pavaduotojas ugdymui Paulius Mieželis, praktinį STEAM mokymą ir mokymąsi demonstravo ir patirtimi dalijosi technologijų mokytojas Marius Narvilas. Robotikos mokykloje kartu su mokiniais projekto dalyviai buvo įtraukti į kūrybines praktines veiklas: programavo, modeliavo, konstravo robotus. Užsienio partnerius sužavėjo parodoje „Mokykla 2015“ vykę renginiai, diskusijos, STEAM konferencija.

Skaitykite daugiau>>

Daugiau nuotraukų>>


Projekto tikslas – plėtoti mokytojų kompetencijas, integruoto ugdymo – paremto STEAM, problemų sprendimu bendradarbiaujant –įgūdžius, gilinti supratimą apie įrodymais grįstą ugdymo tobulinimą, vadybą, naujas mokymo ir mokymosi vertinimo formas, pasidalinti tarp šalių gerąja patirtimi (STEM, integruoto ugdymo, mokinių techninės kūrybos, kūrybiškumo, kritinio ir loginio mąstymo ugdymo, mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimo klausimais), konsultuoti mokytojus, kaip būtų galima motyvuoti mokinius mokytis ir siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų.
Planuojami 5 intelektiniai produktai (kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams, gerosios praktikos rinkinys su integruotų užduočių pavyzdžiais, skaitmeninių mokymosi objektų rinkinys, poveikio vertinimo instrumentas, rekomendacijos suinteresuotoms šalims), bei 3 trumpalaikės darbuotojų mokymosi veiklos.
Šalia projekto partnerių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos švietimo institucijų esame ir mes- Putinų gimnazija. Pirmasis partnerių susitikimas planuojamas jau šių metų lapkričio mėnesį Lietuvoje.

 

Pirmo susitikimo programa.  (pridedama)

Dėl STEAM atviros prieigos centrų įkūrimo galimybių. (pridedama)

Neįgaliesiems