Mokinių taryba

Atnaujinta

Alytaus Putinų gimnazija Facebook-e

Ieva Jurčiukonytė (pirmininkė)

Junita Dabušinskaitė (sekretorė)

Gintarė Kazlauskaitė (pirmininkės pavaduotoja organizaciniais reikalais)

Ineta Lankelytė (pirmininkės pavaduotoja dekoracijų reikalais)

Kotryna Ališauskaitė (pirmininkės pavaduotoja informaciniais reikalais)

Viktorija Slavinskaitė

Vaiva Avižienytė

Akvilė Šimanskaitė

Greta Navickaitė

Ugnė Juškelytė

Irmantas Dumbliauskas

Danielius Jevdokūninas

Erikas Sabaitis

Ernestas Rentelis

Julija Gorbas

Marius Gradeckas

Lolita Akopianaitė

Justinas Karkauskas

Kornelijus Pacukonis

Evelina Plauskaite

Evita Lukšaitė

Gintarė Šurskaitė

Rokas Šakalis

Povilas Jerusevičius

Lukas Gavelis

Redas Skizevicius

Simas Pavilonis

GARBĖS NARIAI:
Greta Tumynaitė
Vaida Ogulevičiūtė
Inesa Rentelytė
Saulė Vaitulevičiūtė
Evelina Baciuškaitė
Ema Kuniutytė
Mingailė Kelminskaitė
Gabija Bagdžiūtė
Greta Mockevičiūtė
Laura Insodaitė
Laura Charbakaitė
Lukas Daugininkas
Žygimantas Žvaliauskas
Rūta Balevičiūtė

PUTINŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA KASMET AUGA, nes jos nariai gyvena aktyvų ir prasmingą mokyklinį gyvenimą

Alytaus Putinų gimnazijos Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I-IV klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir Alytaus Putinų gimnazijos veiklos uždavinius. Kiekvienais metais Taryba atnaujinama naujais nariais. Mokinių Tarybos pirmininką renka slaptu balsavimu tarybos nariai. Jis renkasi pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto savanoriškumo principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.
Šiais metais, po rugsėjo mėnesį vykusios naujų tarybos narių atrankos, mūsų taryba kaip niekad didelė – net 54 nariai!
Per šiuos kelis 2018-19 m.m. mėnesius jau spėjome nuveikti tikrai nemažai: surengėme žygį link Baltosios rožės tilto, prisidėjome prie „Pyragų dienos“ ir „Judumo savaitės“ organizavimo. Mokytojų dieną, aprangos kodus, Heloviną ir daugybę kitų veiklų ruošė MT aktyvistai. Nuolat judame link savo išsikeltų tikslų ir iššūkių bei kartu stengiamės gerinti gimnazijos mikroklimatą.
Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, Alytaus miesto moksleivių tarybos sprendimais, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos direktoriaus įsakymais, Mokinių tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais. Mokinių tarybos buveinė yra Šaltinių g. 1, Alytuje.
Putinų gimnazijos Mokinių taryba kasmet auga, nes jos nariai gyvena aktyvų ir prasmingą mokyklinį gyvenimą.

Mokinių Tarybos veiklos kryptys

1. Organizuoja susirinkimus, sprendžia mokinių problemas, pageidavimus, padeda organizuojant popamokinius renginius.
2. Klasėse inicijuoja bendruomeninį kultūrinį gyvenimą.
3. Formuoja viešąją nuomonę apie klasių bendruomenių, Moksleivių tarybos veiklą, kuria teigiamą gimnazijos įvaizdį.
4. Atstovauja gimnaziją Miesto moksleivių taryboje ir moksleiviams Gimnazijos taryboje.
5. Bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis, valstybinėmis institucijomis, administracija, Mokyklos Taryba.
6. Teigia savitarpio pagalbą jaunesniems moksleiviams.
7. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.

Mokinių Tarybos funkcijos
Puoselėja demokratinius santykius.
Skatina turiningai popamokinei veiklai.
Padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.

Mokinių Tarybos narių teisės ir pareigos
1. Mokinių tarybos narių teises reglamentuoja bendrojo lavinimo gimnazijos nuostatai.
2. Mokinių tarybos narių pareigos:
2.1. Nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;
2.2. Sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
2.3. Klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams;
2.4. Informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;
2.5. Reikalui esant padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;
3. MT pirmininkas:
3.1. veikia visų mokyklos mokinių vardui;
3.2. atstovauja gimnaziją santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų savivaldomis.
3.3. tvirtina MT susirinkimo nutarimus.


Neįgaliesiems