Mokinių taryba

Atnaujinta

Alytaus Putinų gimnazija Facebook-e

Mokinių taryba – tai patys aktyviausi mūsų gimnazijos mokiniai, kurių pagrindinis tikslas yra formuoti gimnazijos įvaizdį, atstovauti gimnazijai Alytaus mieste bei mokiniams mokykloje, ginti jų interesus.

Nors dar tik spalis, tačiau mokinių taryba jau atliko begalę darbų. Rugsėjo mėnesį į savo kompaniją priėmėme naujų, darbščių bei kūrybingų žmonių, kurie puikiai integravosi į mūsų gretas. Džiaugiamės ir mūsų pirmininke Karolina Slavinskaite, kuri nusprendė vadovauti ne tik mums, bet ir visai Alytaus miesto mokinių tarybai. Jos padedami, spėjome susiskirstyti į komitetus, išsirinkti valdybą bei atlikti kitus svarbius darbus.

Rugsėjo 18-22 dienomis gimnazijoje rengėme judriąją savaitę, kurios metu mokiniai dalyvavo rytinėse mankštose, žaidė judrius žaidimus, tikrino save komandinėse estafetėse. Na, o paskutiniąją dieną, paskelbus akciją „Diena be automobilio“, tiek mokytojai, tiek gimnazistai stengėsi į mokyklą atvykti be transporto priemonės. Rugsėjo 28 dieną, mūsų mokinių tarybos merginos visai mokyklai suorganizavo susitikimą su socialinių tinklų rašytojais.

Ketvirtadienio vakaras su Tomu Taškausku, Martynu Lukošiūnu ir Justinu Kisieliausku buvo neįprastas ir jaukus. Tik prieš kelias dienas turėjome vieną svarbiausių metų renginių – Mokytojų dieną. Stengėmės, kad ši diena jiems būtų kuo įsimintinesnė. Gimnazijoje vyravo devyniasdešimtųjų tema, ryte vaišinome mokytojus keksiukais ir kava, pristatinėjome jiems išradingiausius mokinių pasiteisinimo būdus ir jų pačių įdomiausias sakomas frazes, kvietėme juos žaisti aktyvius žaidimus, dovanojome jiems šokį, kurį šokti vėliau kvietėme ir juos pačius bei galiausiai, surengėme jiems smagų protmūšį!

Taip pat spalio 6 dieną, su ryte dalinamomis šypsenėlėmis, paminėjome tarptautinę šypsenos dieną, o vėliau vykome į „Nuarą“, kur padovanojome gyvūnėliams maisto produktus, kuriuos kelias savaites į tam skirtą dėžę nešė patys mokiniai. Taigi, mokinių taryba tai aktyvių ir kūrybiškų mokinių grupė, kuri prižada jūsų nenuvilti ir šiais metais! Mokinių tarybos narė Evelina Baciuškaitė

Tarybos narių sąrašas:

Beatričė Bradauskaitė -tarybos pirmininkė

Karolina Slavinskaitė

Lolita Akopianaitė

Domantas Aleksynas

Ieva Andriuškevičiūtė

Evelina Baciuškaitė

Gabija Bagdžiūtė

Dovydas Adomaitis

Donata Drobnytė

Laura Charbakaitė

Julija Gorbas

Marius Gradeckas

Laura Insodaitė

Povilas Jerusevičius

Ieva Jurčiukonytė

Justinas Karkauskas

Gabija Karnilaitė

Gintarė Kazlauskaitė

Mingailė Kelminskaitė

Ema Kuniutytė

Ineta Lankelytė

Rugilė Linkevičiūtė

Greta Mockevičiūtė

Dominykas Nedzinskas

Vaida Ogulevičiūtė

Kornelijus Pacukonis

Inesa Rentelytė

Aistė Pangonytė

Gintarė Šurskaitė

Edvinas Švipas

Eglė Tamkevičiūtė

Greta Tumynaitė

Saulė Vaitulevičiūtė

Mantas Žukauskas

Matas Jaciunskas

Kamilė Volodkaitė

 


Mokinių Taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I-IV  klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir Alytaus Putinų gimnazijos veiklos uždavinius. Mokinių Tarybą sudaro 16 narių. Kiekvienais metais Taryba atnaujinama naujais nariaisMokinių Tarybos pirmininką renka slaptu balsavimu tarybos nariai. Jis renkasi pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.

•          Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs gimnaziją MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu Mokinių Tarybos narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.

•          Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, Alytaus miesto moksleivių tarybos sprendimais, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos direktoriaus įsakymais, Mokinių Tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais. Mokinių Tarybos buveinė yra Šaltinių g. 1, Alytuje.

 

Mokinių Tarybos veiklos kryptys

1. Organizuoja susirinkimus, sprendžia mokinių problemas, pageidavimus, padeda organizuojant popamokinius renginius.
2. Klasėse inicijuoja bendruomeninį kultūrinį gyvenimą.
3. Formuoja viešąją nuomonę apie klasių bendruomenių, Moksleivių tarybos veiklą, kuria teigiamą gimnazijos įvaizdį.
4. Atstovauja gimnaziją Miesto moksleivių taryboje ir moksleiviams Gimnazijos taryboje.
5. Bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis, valstybinėmis institucijomis, administracija, Mokyklos Taryba.
6. Teigia savitarpio pagalbą jaunesniems moksleiviams.
7. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.

Mokinių Tarybos funkcijos
Puoselėja demokratinius santykius.
Skatina turiningai popamokinei veiklai.
Padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.

Mokinių Tarybos narių teisės ir pareigos
1. Mokinių tarybos narių teises reglamentuoja bendrojo lavinimo gimnazijos nuostatai.
2. Mokinių tarybos narių pareigos:
2.1. Nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;
2.2. Sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
2.3. Klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams;
2.4. Informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;
2.5. Reikalui esant padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;
3. MT pirmininkas:
3.1. veikia visų mokyklos mokinių vardui;
3.2. atstovauja gimnaziją santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų savivaldomis.
3.3. tvirtina MT susirinkimo nutarimus.


 

Neįgaliesiems