Mokinių taryba

Atnaujinta

  

 

Putinų gimnazijos mokinių taryba – aktyvių, originaliai mąstančių mokinių bendruomenė

Mokinių taryba – tai aktyviausių mūsų gimnazijos mokinių grupė, turinti savo pirmininką, valdybą bei komitetus. Mokinių tarybos pagrindinis tikslas yra formuoti gimnazijos įvaizdį, atstovauti gimnazijai Alytaus mieste bei mokiniams mokykloje, ginti jų interesus,.

Nuo mokslo metų pradžios prabėgo vos du mėnesiai, o štai kiek darbų jau nuveikta. Rugsėjo 14 dieną vyko naujų žmonių priėmimas į mokinių tarybą, pateko norintys dirbti, turintys savo nuomonę, aktyvūs bei kūrybingi mokiniai. Surinkti tarybą jau daugelį metų nėra jokių sunkumų, nes aktyvia, įdomia veikla  pagarsėję putiniškiai žinomi ir miesto mokinių visuomenei.

Rugsėjo 28 dieną vyko naujo mokinių tarybos pirmininko rinkimai. Juose dalyvavo Mantas Žukauskas (IIc) bei Agnė Barbaravičiūtė (IIa). Labiausiai mokinių tarybos nariai pasitikėjo Agne Barbaravičiūte  ir  jai atidavė mokinių tarybos pirmininkės vairą.

Dar tą pačią savaitę mokinių tarybą suorganizavo puikų Mokytojų dienos paminėjimo renginį, kuriame gimnazijos mokytojai laikinai tapo filmų aktoriais ir išsidalino įspūdingas rankų darbo statulėles. Nominuotieji mokytojai originaliomis statulėlėmis pasipuošė savo kabinetus.

Spalio 21 dieną mokinių taryba, klasių seniūnai bei mokyklos administracija susitiko su Alytaus miesto savivaldybės meru Vytautu Grigaravičiumi, mero pavaduotoja Vale Gibiene ir Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Česlova Mocevičiene. Mokinių taryba pristatė savo veiklą, kasmet minimas šventes, organizuojamus gimnazijoje renginius,  verslumo mokyklą bei robotikos akademiją. Susitikimo metu kalbėjomės apie tai, ko trūksta mūsų gimnazijai, kad mokinių tarybos veikla būtų dar aktyvesnė, bei apie tai, kas Alytuje švietimo sistemoje yra blogai ir ką reikėtų keisti.

Taigi mokinių taryba dirba ne tik užsidariusi gimnazijos duris, bet ir domisi miesto mokinių veikla.

 

Mokinių tarybos pirmininkė Agnė Barbaravičiūtė


Mokinių taryba 2015-2016 m.m.

 

Mokinių tarybos pirmininkė Evelina Armanavičiūtė

Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas Mantas Žukauskas

 

1.  Aušrinė Jaruševičiūtė 1a

2.  Ainis  Jančiauskas 1a

3.  Greta Tumynaitė 1b

4.  Saulė Vaitulevičiūtė 1b

5.  Domantas Vokietaitis 2a

6.  Monika Truncaitė 2c

7.  Karolina Slavinskaitė 2c

8.  Evelina Armanavičiūtė 2c

9.  Dovydas Adomaitis 2c

10. Mantas Žukauskas 2c

11. Monika Šacikauskaitė 2c

12. Ernestas Plauska 3a

13. Alina Spūdytė 3b

14. Ieva Katiliūtė 3c

15. Greta Račkytė 3c

16. Rytis Poškevičius 3c

17. Ieva Krikščiūnaitė 3d

18  Karolina Ulčinskaitė 4f

19. Rugilė Skamerakaitė 4d

20. Laura Jankauskaitė 4c

Komitetai

Informacinis:
* Domantas Vokietaitis
* Mantas Žukauskas
* Ernestas Plauska

Dekoracijos:
* Ieva Krikščiūnaitė
* Gabrielė Dervinytė
* Megė Černiauskaitė
* Evelina Armanavičiūtė
* Alina Spūdytė
* Ieva Katiliūtė
* Greta Račkytė
* Dovydas Adomaitis

Muzikos:
* Martynas Jakutis
* Rytis Poškevičius

Kultūros:
* Monika Truncaitė
* Karolina Slavinskaitė

Organizacinis:
* Greta Tumynaitė
* Lukas Skučas
* Gertrūda Gustaitytė
* Evelina Baciuškaitė
* Ainis Jaruševičius
* Aušrinė Jaruševičiūtė
* Monika Šacikauskaitė


Mokinių Taryba – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti I-IV  klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir Alytaus Putinų gimnazijos veiklos uždavinius. Mokinių Tarybą sudaro 16 narių. Kiekvienais metais Taryba atnaujinama naujais nariaisMokinių Tarybos pirmininką renka slaptu balsavimu tarybos nariai. Jis renkasi pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Kitas pareigas tarybos nariai pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, sekretorius – tvarko tarybos dokumentaciją.

          Mokinių Tarybos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs gimnaziją MT narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu Mokinių Tarybos narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.

          Mokinių Tarybos posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, o pasitarimai – 1 kartą per savaitę. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Mokinių Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. MT savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, Alytaus miesto moksleivių tarybos sprendimais, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, gimnazijos direktoriaus įsakymais, Mokinių Tarybos nuostatais ir kitais teisiniais aktais. Mokinių Tarybos buveinė yra Šaltinių g. 1, Alytuje.

 

          Mokinių Tarybos veiklos kryptys

1. Organizuoja susirinkimus, sprendžia mokinių problemas, pageidavimus, padeda organizuojant popamokinius renginius.
2. Klasėse inicijuoja bendruomeninį kultūrinį gyvenimą.
3. Formuoja viešąją nuomonę apie klasių bendruomenių, Moksleivių tarybos veiklą, kuria teigiamą gimnazijos įvaizdį.
4. Atstovauja gimnaziją Miesto moksleivių taryboje ir moksleiviams Gimnazijos taryboje.
5. Bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis, valstybinėmis institucijomis, administracija, Mokyklos Taryba.
6. Teigia savitarpio pagalbą jaunesniems moksleiviams.
7. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje.

Mokinių Tarybos funkcijos
Puoselėja demokratinius santykius.
Skatina turiningai popamokinei veiklai.
Padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.

Mokinių Tarybos narių teisės ir pareigos
1. Mokinių tarybos narių teises reglamentuoja bendrojo lavinimo gimnazijos nuostatai.
2. Mokinių tarybos narių pareigos:
2.1. Nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;
2.2. Sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
2.3. Klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams;
2.4. Informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;
2.5. Reikalui esant padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;
3. MT pirmininkas:
3.1. veikia visų mokyklos mokinių vardui;
3.2. atstovauja gimnaziją santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų savivaldomis.
3.3. tvirtina MT susirinkimo nutarimus.


 

Neįgaliesiems